Regulamin zapisów on-line do Wspólnoty 8 Suskiej 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa ppk8pl.wordpress.com dostępna pod adresem internetowym https.ppk8.pl jest oficjalną stroną internetową Wspólnoty 8 Suskiej PPK. Konto bankowe Wspólnoty 8 Śródmiejskiej (PPK8) o numerze 60 1020 1433 0000 1402 0199 1827 jest subkontem organizacyjnie przypisanym do parafii Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej, która to jest właścicielem tego konta i jednocześnie stanowi lokalizację Bazy Wspólnoty 8 Suskiej. Konto bankowe prowadzone jest  przez parafię Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej reprezentowaną przez proboszcza tej parafii, ks. Wiesława Popielarczyka, posiadającą numer NIP 5521308335 oraz REGON 040098203. Upoważnienie do konta posiada Przewodnik Główny Wspólnoty 8 Suskiej Śródmiejskiej ks. Sebastian Kozyra
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest tylko i wyłącznie do Pielgrzymów zapisujących się w systemie on-line do Wspólnoty 8 Suskiej na 42. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską poprzez stronę: https://ppk8.pl

  § 2

Kontakt z Bazą Wspólnoty 2 Śródmiejskiej

 1. Adres Parafii: Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP, ul. Kościelna 3; 34-200 Sucha Beskidzka
 2. Adres korespondencyjny: Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP, ul. Kościelna 3; 34-200 Sucha Beskidzka
 3. Adres e-mail: kozyra.sebastian@gmail.com
 4. Numer telefonu Biura Pielgrzymkowego Wspólnoty 8 Suskiej: +48 504 321 926
 5. Numer rachunku bankowego Subkonta Pielgrzymkowego:
  60 1020 1433 0000 1402 0199 1827
 6. Pielgrzym może porozumiewać się z Biurem Pielgrzymkowym Wspólnoty 8 Suskiej PPK za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-19:00

§ 3

Zapisy do Wspólnoty 2 Śródmiejskiej PPK

 1. Zapisy odbywać się będą w formie on-line oraz w wybrany dzień tygodnia w formie tradycyjnej w Bazie Pielgrzymki Krakowskiej.
 2. Zapisy odbywać się będą:
  • w okresie czerwiec – lipiec głównie przez formularz online
  • od 1 – 3 sierpnia przez formularz online oraz dodatkowo w Bazie Wspólnoty Suskiej przy parafii Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej w następujących terminach:
   1 sierpnia od 16.00 – 17.30
   2 sierpnia od 10.00 – 13.00 oraz 16.00 – 17.30
   3 sierpnia od 10.00 – 13.00 oraz 16.00 – 17.30
   Dodatkowo będzie wówczas możliwość odbioru pakietów oraz odbiór materiałów dla pielgrzymów zapisanych online.
 3. Tylko osoba zapisana jest objęta ubezpieczeniem na czas pielgrzymki.

 § 4

Wpisowe

 1. Ofiara normalna uczestnika – 120,00 zł.
 2. Ofiara ulgowa uczestnika /dzieci i młodzież do ostatniej klasy szkoły podstawowej/ – 60,00 zł.
 3. Bez ofiary – dzieci do 5 lat
 4. Wpłaty jakie dokonują uczestnicy pielgrzymki są składką członkowską z tytułu udziału w pielgrzymce i mają na celu pokryć koszty organizacyjne pielgrzymki. Ofiary członkowskie, jakie ponoszą pielgrzymi nie stanowią zapłaty za konkretne usługi. Mają obok innych form wsparcia np. ofiar i darowizn, pokryć koszty organizacji pielgrzymki tj.: 
  1. Koszty transportu bagaży, toalet sanitarnych, materiałów informacyjnych, noclegów, w szkołach i remizach, wynajmu pól i łąk pod namioty, itp.
  2. Koszty związane z zabezpieczeniem medycznym.
  3. Koszty sprzątania szkół, zakupy środków żywnościowych, itp. 
  4. Ubezpieczenie pielgrzymki, 
  5. Ofiary na rzecz parafii przyjmujących pielgrzymów, ofiary dla konferencjonistów, 
  6. Koszty prowadzenia strony internetowej www ppk i mediów społecznościowych, 
  7. Koszty organizacji nabożeństw i spotkań na postojach pielgrzymkowych,

§ 5

Zapisy osób nieletnich

 1. Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej /rodzica lub opiekuna prawnego/, która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem. 
 2. Każda osoba nieletnia zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie – ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/J W PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ
 3. W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego, rodzica ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/j w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku nieletniego w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki. 

§ 6

RODO i Polityka prywatności

 1. Każdy pielgrzym dokonując zapisu on-line zapoznaje się i akceptuje zasady RODO i Polityki prywatności. Zasady RODO i Polityki prywatności zostały przygotowane przez Koordynatorów Głównych 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę i są dostępne pod linkiem: https://ppk2.pl/wp-content/uploads/2022/04/RODO_OCHRONA-WIZERUNKU_2022.pdf
 2. Podanie danych przy zapisach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg.

 § 7

Osoba zaufania pielgrzymki

 1. Na poziomie całej 42. Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej zostały oddelegowane osoby zaufania. Są to osoby, do których można zgłaszać się lub konsultować z nimi tematy z ewentualnym przekroczeniem granic intymności. Osoba ta jest punktem odniesienia dla pielgrzymów oraz ich opiekunów w przypadku, gdy zostaną zauważone jakieś niepokojące sytuacje, zdarzenia albo sytuacje kryzysowe.
 2. Osobami zaufania 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej są:
  1. ks. dr Marcin Cholewa, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej, tel. +48 724 150 800, delegat.ochronadziecka@diecezja.pl
  2. s. mgr Anna Szubrycht, tel. 512 339 339 /Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej/

§ 8

Warunki rezygnacji, tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany poniżej adres Biura Pielgrzymkowego.
 2. Reklamację można wysłać na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP, ul. Kościelna 3; 34-200 Sucha Beskidzka
  lub pocztą elektroniczną na adres kozyra.sebastian@gmail.com
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Pielgrzyma składającego reklamację, oraz żądanie Pielgrzyma w związku ze zwrotem całości lub części wpłaconej ofiary.
 4. Biuro Pielgrzymkowe ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Pielgrzyma uznano za uzasadnione.
 5. Zwrócenie ofiary, pomniejszonej o pobraną przez system Przelewy24 prowizję, jest możliwe tylko do 20 lipca 2022 r. Po tym terminie nie będzie możliwe zwrócenie ofiary, ze względu na wykorzystanie zgromadzonych środków w związku z kosztami organizacyjnymi 42. PPK (patrz &4 pkt. 4 a-f)

Reklama