W związku z pojawiającymi się pytaniami od ofiarodawców i darczyńców pragniemy poinformować o możliwości wsparcia działań Wspólnoty VIII (PPK8) za pośrednictwem subkonta (własny numer konta Wspólnoty) odrębnego lecz organizacyjnie przypisanego do parafii Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej. Wspierając naszą pielgrzymkę prosimy w tytule przelewu podawać „ofiara na cele kultu religijnego”.  Powyższe pozwoli dokonać w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego odliczenia od dochodu w wysokości dokonanej darowizny.

Wpłat można dokonywać na Subkonto Pielgrzymki:

60 1020 1433 0000 1402 0199 1827

Z dopiskiem – NA CELE KULTU RELIGIJNEGO- PIELGRZYMKA KRAKOWSKA

Dane do przelewu:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
PW. NAWIEDZENIA NMP 
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

UL. KOŚCIELNA 3; 
34-200 SUCHA BESKDZKA 

Ustawodawca daje możliwość odliczania w rozliczeniu zeznaniu PIT darowizn przekazywanych na cele kultu religijnego, co wynika z przepisów art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PIT”). Darowizny na cele kultu religijnego (wraz z innymi darowiznami np. na OPP, na cele krwiodawstwa) podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. W celu skorzystania z prawa do takiego odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny na cele będące celami kultu religijnego oraz posiadanie stosownego udokumentowania wysokości wydatków poniesionych na te cele. 

Reklama